โปรแกรมท่องเที่ยวกรุงเทพฯ – นครนายก @ Siamhop Group
เข้าทุ่ง เที่ยวฟาร์ม ขอพรพระ กับโปรแกรมท่องเที่ยวกรุงเทพฯ – นครนายก ที่จะทำให้คุณสัมผัสความงดงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ที่คุณไม่ควรพลาด
Exclusive
999
บาท

Unavailable
ซื้อแล้ว 0

 
Highlights
- เข้าทุ่ง เที่ยวฟาร์ม ไหว้พระที่นครนายก ของดีนครนายกไม่ได้มีแค่น้ำตก แต่ยังสนุกกับหลากกิจกรรมให้เช็คอิน ไม่ว่าจะเป็น อุโมงค์ไผ่ธรรมชาติ หรือโพสท่าสวยเก๋ที่สะพานไม้ไผ่กลางทุ่งนา กินอร่อยปลอดภัยและได้ความรู้ที่ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ก่อนไหว้พระขอพรกลับบ้าน

รายละเอียด
• คูปองสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อคูปองได้ไม่จำกัดจำนวนใบ
• ลูกค้า 1 ท่าน สามารถใช้คูปองได้ 10 ใบต่อครั้ง
• คูปอง 1 ใบ ใช้สำหรับ โปรแกรมท่องเที่ยวกรุงเทพฯ – นครนายก
จ่ายเพียง 999 บาท เท่านั้น

• โปรแกรมทัวร์ กรุงเทพฯ - วัดจุฬาภรณ์วนาราม -สะพานทุ่งนามุ้ย - พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ - วัดพราหมณี - เอเดนฟาร์ม

• รายละเอียดโปรแกรมท่องเที่ยวกรุงเทพฯ – นครนายก

## กำหนดการ
07.00 น. ทุกท่านพร้อมกันที่ลานหน้าห้างสรรพสินค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์( MBK ) ลงทะเบียน
รับอาหารเช้าเครื่องดื่มโดยทีมงานมัคคุเทศก์และผู้ช่วยฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
08.00 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดนครนายก
10.00 น. นำท่านเดินทางถึงวัดจุฬาภรณ์วนารามร่มรื่นใต้อุโมงค์ไผ่ธรรมชาติที่ทอดยาวหลายร้อยเมตร
11.30 น. นำท่านเดินทางถึงสะพานทุ่งนามุ้ยสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวคดเคี้ยวเป็นรูปตัวเอสกว่า 150 เมตร
ท่ามกลางทุ่งนาธรรมชาติอิสระอาหารกลางวัน
13.30 น. นำท่านเดินทางถึงพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์สวนพุทธชยันตีที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปาง
แสดงโอวาทปาติโมกข์ขนาดใหญ่พร้อมพระพุทธรูปล้อมรอบอีก 1,250 องค์จำลองเหตุการณ์
สำคัญครั้งพุทธกาลที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์
14.30 น. นำท่านเดินทางถึงวัดพราหมณีหรือวัดหลวงพ่อปากแดงที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิพระ
โอษฐ์สีแดงอันลือชื่อด้านโชคลาภหรือที่เรียกว่า“หลวงพ่อปากแดง” และเป็นอนุสรณ์สถานระลึก
กองพลทหารญี่ปุ่นที่ 37 ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา
15.45 น. นำท่านเดินทางถึงเอเดนฟาร์มหรือ Green Market ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ผลิตภัณฑ์จากเมือก
16.30 น. ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่จุดรับ-ส่ง ณ ลานจอดรถห้างสรรพสินค้า
มาบุญครองเซ็นเตอร์(MBK)
18.30 น. นำท่านเดินทางถึงห้างสรรพสินค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์ (MBK) โดยสวัสดิภาพหอยทากและ
แหล่งอาหารปลอดสารเคมี

## หมายเหตุกำหนดการดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าทั้งนี้ยึดถือความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ


• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-066-6600
เว็บไซต์ : www.siamhopgroup.com

• รายละเอียดทั่วไป
- การแสดงคูปองเป็นแบบกระดาษซึ่งพิมพ์ผ่านระบบหรือจากหน้าจอมือถือเท่านั้น
(งดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)

- กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ที่เบอร์ 02-066-6600
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- โปรโมชั่นดังกล่าว ไม่รวมรายการ/กิจกรรมอื่นๆ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริม
การขายอื่นๆ ได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน/เปลี่ยนเป็นเงินสด/
เครดิตได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- หากเลยกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการ หรือ
ขอเงินคืนได้ในทุกกรณี

 

โปรแกรมท่องเที่ยวกรุงเทพ - นครนายก @ Siamhop

เข้าทุ่ง เที่ยวฟาร์ม ขอพรพระ กับโปรแกรมท่อง
ที่จะทำให้คุณสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ
อย่างใกล้ชิด ที่คุณไม่ควรพลาด


เพียง 999 บาท เท่านั้น