ไหว้พระ 9 วัด ทั่วกรุงเทพ @ Siamhop Group
วันเดียวเที่ยวกรุงเทพฯ กับโปรแกรมทัวร์ไหว้พระ 9 วัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ครั้งหนึ่งควรไปสักการะเพื่อเป็นมงคลชีวิต
Exclusive
777
บาท

Unavailable
ซื้อแล้ว 0

 
Highlights
- ก้าวมงคลไปกับ 9 วัดในกรุง เพื่อความเป็นสิริมงคล ได้ทำบุญไหว้พระถึง 9 วัดในวันเดียว พร้อมสัมผัสถึงความงดงามทางสถาปัตยกรรมไทย อันเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ค้นหา พร้อมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นวัดหัวลำโพง วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วัดราชนัดดารามวรวิหาร วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยสารรถตู้ไม่ประจำทาง ของทางบริษัท Siamhopgroup ที่จะพร้อมให้คุณสนุกกับการโดยสารในทริปนี้ค่ะ

รายละเอียด
• คูปองสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อคูปองได้ไม่จำกัดจำนวนใบ
• ลูกค้า 1 ท่าน สามารถใช้คูปองได้ 10 ใบต่อครั้ง
• คูปอง 1 ใบ ใช้สำหรับ โปรแกรมทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ทั่วกรุงเทพ
จ่ายเพียง 777 บาท เท่านั้น

• โปรแกรมทัวร์ 9 วัดจะเดินทาง : ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เท่านั้น


• รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ทั่วกรุงเทพ
กรุงเทพ – วัดหัวลำโพง – วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร – วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม – วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร –วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร – วัดราชนัดดารามวรวิหาร - วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

## กำหนดการ
07.00 น. ทุกท่านพร้อมกันที่ลานหน้าห้างสรรพสินค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์( MBK ) ลงทะเบียนรับอาหารเช้าเครื่องดื่มโดยทีมงานมัคคุเทศก์และผู้ช่วยฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
08.00 น. ออกเดินทางสู่วัดหัวลำโพง
08.15 น. นำท่านเดินทางถึงวัดหัวลำโพงที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยต้นกรุง
รัตนโกสินทร์นามว่า“พระพุทธมงคล” ทำบุญโลงศพเสริมดวงชะตาให้กล้าแกร่ง
09.00 น. นำท่านเดินทางถึงวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารหรือวัดสามจีนอันมีพระมหามณฑปที่
โดดเด่นและหลวงพ่อทองคำ ที่ได้รับการจดบันทึกลงกินเนสบุ๊คว่าเป็นพระพุทธรูป
ทองคำบริสุทธิ์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
10.30 น. เดินทางถึงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพธิ์ชมความงามพระ
มหาเจดีย์สี่รัชกาลอันตั้งเด่นสง่าสักการะพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่อันดับสามของ
ประเทศ ที่มีลักษณะพิเศษประดับมุกภาพมงคล 108 ประการที่พระบาท
11.15 น. นำท่านเดินทางถึงวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วที่สร้างขึ้นในเขต
พระบรมมหาราชวังตามแบบวัดพระศรีสรรเพชญสมัยอยุธยาอันประดิษฐานพระแก้ว
มรกตพระพุทธรูปปางสมาธิทำด้วยมณีสีเขียวทั้งองค์
12.00 น. อิสระอาหารกลางวัน
13.00 น. นำท่านชมความงามวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา
14.00 น. นำท่านสักการะพระประธานที่มีถึงสององค์คือ “พระสุวรรณเขต” และ“พระพุทธชินสีห์”
ที่วัดบวรนิเวศวิหารพระอารามหลวงแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ แหล่งรวบรวมศิลปกรรมไทยหลายช่วง
14.45 น. นำท่านเดินทางถึงวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหารอันประดิษฐานพระศรีศากยมุนี
ใกล้เสาชิงช้าหนึ่งในแลนด์มาร์คกลางเมืองกรุงเทพฯ
15.30 น. ชมปูชนียสถานสุดพิเศษเหลือเพียงแห่งเดียวในโลกอย่างโลหะปราสาทที่
วัดราชนัดดารามวรวิหารซึ่งเป็นพุทธสถานสำคัญคู่กรุงรัตนโกสินทร์และเปรียบเสมือนมรดกแห่ง
ความศรัทธาของพระพุทธศาสนา
16.30 น. นำท่านสัมผัสทิวทัศน์ของเมืองกรุงที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหารหรือวัดภูเขาทองพร้อม
สักการะพระบรมสารีริกธาตุเสริมความสิริมงคล
17.30 น. ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่จุดรับ-ส่ง ณ ลานจอดรถห้างสรรพสินค้า
มาบุญครองเซ็นเตอร์ (MBK)
18.00 น. นำท่านเดินทางถึงห้างสรรพสินค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์ (MBK) โดยสวัสดิภาพ

## หมายเหตุกำหนดการดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
ทั้งนี้ยึดถือความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ


• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-066-6600
เว็บไซต์ : www.siamhopgroup.com

• รายละเอียดทั่วไป
- การแสดงคูปองเป็นแบบกระดาษซึ่งพิมพ์ผ่านระบบหรือจากหน้าจอมือถือเท่านั้น
(งดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)

- กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ที่เบอร์ 02-066-6600
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- โปรโมชั่นดังกล่าว ไม่รวมรายการ/กิจกรรมอื่นๆ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริม
การขายอื่นๆ ได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน/เปลี่ยนเป็นเงินสด/
เครดิตได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- หากเลยกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการ หรือ
ขอเงินคืนได้ในทุกกรณี

 

ไหว้พระ 9 วัด ทั่วกรุงเทพ @ Siamhopgroup

วันเดียวเที่ยวกรุงเทพฯ กับโปรแกรมทัวร์ไหว้พระ 9 วัดศักดิ์สิทธิ์
คู่บ้านคู่เมืองที่ครั้งหนึ่งควรไปสักการะเพื่อเป็นมงคลชีวิต


เพียง 777 บาท เท่านั้น