Privacy Policy

ALL Deal (http://www.alldeal.com) โดยบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

เราขอขอบคุณที่คุณแวะมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงวิธีที่เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ (ข้อมูลส่วนบุคคล) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราผ่านทางเว็บไซต์ กรุณาทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนจะใช้งานเว็บไซต์หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวใดๆของคุณกับเว็บไซต์ ในการใช้งานเว็บไซต์ผู้ซื้อที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก จะต้องตกลงยินยอมตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการตามข้อตกลงนี้ ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิกของเว็บไซต์การที่ผู้ซื้อใช้เว็บไซต์นี้หรือเข้า ไปดูข้อมูลในหน้าใดๆของเว็บไซต์นี้ถือว่าผู้ซื้อยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมาย ที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โปรดอย่าเข้าใช้เว็บไซต์นี้หากผู้ซื้อไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว บริษัท ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการนี้ในอนาคตได้ ตามความเหมาะสมหากผู้ใช้บริการไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้ บริการนี้ได้แล้วผู้ซื้อสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที

การเปิดเผยข้อมูล
บริษัทจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อคุ้มครองเนื้อหาหรือข้อมูลที่ผู้ซื้อให้ โดยเกี่ยวข้องกับบริการแต่ผู้ซื้อตกลงว่าการให้ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในความ เสี่ยงภัยของผู้ซื้อเองทั้งสิ้นและบริษัทขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ ทั้งปวงต่อผู้ซื้อสำหรับการสูญเสียหรือความรับผิดไม่ว่าในลักษณะใดที่เกี่ยว ข้องกับข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าในทางใดก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามที่บริษัทเชื่อว่าจำเป็นหรือเหมาะสมตาม สมควร เพื่อบังคับและ/หรือตรวจสอบการปฏิบัติตามส่วนใดๆ ของข้อตกลงนี้ผู้ซื้อตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิเปิดเผยข้อมูลการลงทะเบียน และ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี ต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือบุคคลภายนอกตามที่บริษัทเชื่อว่าจำเป็นหรือเหมาะสมตามสมควรเพื่อ บังคับและ/หรือตรวจสอบการปฏิบัติตามส่วนใดๆ ของข้อตกลงนี้(ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิของบริษัทที่จะให้ความร่วม มือกับกระบวนการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของ ผู้ซื้อและ/หรือการเรียกร้องของบุคคลภายนอกว่าการใช้บริการของผู้ซื้อไม่ชอบ ด้วยกฎหมายและ/หรือเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกดังกล่าว)โดยไม่ต้องมี ความรับผิดต่อผู้ซื้อ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
บริษัทจะทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งคุณมอบให้แก่เราในระหว่างที่ใช้บริการเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวรวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล์ และอื่นๆ ข้อมูลที่คุณให้กับเรานั้นใช้เพื่อลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของเราตามที่คุณต้องการ และข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ใช้เพื่อลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของเราตามที่คุณต้องการเท่านั้น นอกเสียจากว่าคุณจะอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อจุดประสงค์อื่นใด ตัวอย่างเช่น การเพิ่มชื่อของคุณไว้ในรายชื่อเพื่อส่งข่าวสารทางอีเมล์ของเรา

ข้อมูลของผู้ซื้อ
ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของคุณ บรษัทจะใช้เพื่อไปในการทำสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ ซึ่งก็คือ 1) เพื่อที่จะปรับปรุงการบริการลูกค้า ข้อมูลจะช่วยให้เราสามารถตอบสนองความต้องการทางด้านบริการและความช่วยเหลือของลูกค้าได้ดี 2) เพื่อส่งจดหมายข่าวสาร อีเมล์ที่คุณให้ในการสั่งซื้อ จะถูกใช้ในการส่งข้อมูลหรือการอัพเดทข้อมูลที่เกี่ยวกับการสั่งสินค้าของคุณเท่านั้น แต่ทว่าหาก คุณเลือกที่จะเข้าอยู่ในรายชื่อจดหมายของเรา คุณจะได้รับอีเมล์เกี่ยวกับข่าวของบริษัท ข้อมูลใหม่ๆ สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ

ความปลอดภัยของข้อมูล
ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราทำการเก็บรักษาไว้นั้นมีการเก็บรักษาไว้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย มีก็แต่เพียงพนักงานในบริษัทของเราที่ได้รับอนุญาต ตัวแทนของเรา หรือ ผู้รับจ้างของเรา (ผู้ซึ่งตกลงแล้วว่าจะเก็บรักษาข้อมูลเหล่านี้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ) เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ อีเมล์และจดหมายข่าวทุกฉบับจากเว็บไซต์ของเราจะเปิดโอกาสให้คุณเลือกที่จะยกเลิกการรับข่าวสารในอนาคตได้

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว
หากคุณมีข้อสงสัย หรือ ความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 119 อาคาร ธาราสาทร ชั้น 4-6 สาทรซอย 5
ถนน สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Email : support@idealinthai.com

ALL Deal ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆที่จะเกิดขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีการประกาศแจ้งเอาไว้ในเว็บไซต์ของเรา