คูปองแทนเงินสด สำหรับรับประทานอาหาร @ ร้านอาหารผาลาดตะวันรอน เชียงใหม่
สไตล์ล้านนาอยู่คู่กับเมืองเชียงใหม่ เนรมิตร้านอาหาร ป่าในจินตนาการ วิวที่สวยงาม ดนตรีที่ไพเราะ และอาหารที่เลิศรส
Save         
15%
850
บาท

Unavailable
1,000 150
ซื้อแล้ว 1

 
Highlights
- ร้านอาหารผาลาด ตะวันรอน จังหวัดเชียงใหม่ สไตล์ล้านนาอยู่คู่กับเมืองเชียงใหม่ ได้สร้างชื่อเสียงแห่งความงดงามโดดเด่นมาอย่างยาวนาน ด้วยการเนรมิตร้านอาหารให้กลมกลืนกับธรรมชาติและทิวเขาให้ลงตัวกับอาหาร มาสร้างสรรค์ในบรรยากาศ “ป่าในจินตนาการ” ตกแต่งด้วยพรรณไม้นานาชนิด ผสมผสานความกลมกลืนของมวลไม้ป่า วิวที่สวยงาม ดนตรีที่ไพเราะ และอาหารที่เลิศรส ที่สุดของเมืองเชียงใหม่

รายละเอียด
• คูปองสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 – 31 มีนาคม 2564
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อและใช้คูปองได้ไม่จำกัดจำนวน

• จ่ายเพียง 850 บาท รับคูปองแทนเงินสด มูลค่า 1,000 บาท
สำหรับรับประทานอาหาร @ ร้านอาหารผาลาดตะวันรอน เชียงใหม่

• เงื่อนไขการใช้คูปอง
- คูปองนี้สามารถสั่งอาหารและเครื่องดื่มได้ทุกชนิด ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์
- ไม่จำกัดการใช้คูปองต่อใบเสร็จ
- การแสดงคูปองเป็นแบบกระดาษซึ่งพิมพ์ผ่านระบบ www.alldeal.com (งดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)
- กรุณานัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการอย่างน้อย 1 วันทำการ (ไม่รับ Walk In)
- หากต้องการเลื่อนนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
- กรุณาชำระเงินส่วนต่างกับทางร้านโดยตรง (ถ้ามี)
- กรณีสั่งอาหารไม่ครบตามมูลค่าคูปอง ไม่สามารถขอเงินสดส่วนต่างคืนได้
- ใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

• คูปองสามารถใช้บริการได้ที่ ร้านอาหารผาลาดตะวันรอน เชียงใหม่ เท่านั้น
เลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่
โทร: 053-216039 หรือ 053-216-576
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 11.30 น. -21.30 น.
สำหรับวันหยุดอื่นๆ กรุณาสอบถามกับทางร้านอาหารโดยตรง
Facebook: ผาลาด ตะวันรอน

• รายละเอียดทั่วไป
- รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่มีอยู่ของทางร้าน ณ ขณะนั้นได้
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน/เปลี่ยนเป็นเงินสด/เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- รายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มต้น และสิ้นสุดตามช่วงระยะเวลาข้างต้นเท่านั้น
- หากเกินกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการ หรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
- บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย และบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยยึดคำตัดสินของทางร้านเป็นที่สิ้นสุด

 

 

คูปองแทนเงินสด สำหรับรับประทานอาหาร
@ ร้านอาหารผาลาดตะวันรอน เชียงใหม่

สไตล์ล้านนาอยู่คู่กับเมืองเชียงใหม่
เนรมิตร้านอาหาร ป่าในจินตนาการ วิวที่สวยงาม
ดนตรีที่ไพเราะ และอาหารที่เลิศรส

จ่ายเพียง 850 บาท รับคูปองแทนเงินสด มูลค่า 1,000 บาท